Politica de confidențialitate

Primăria Comunei Sărățeni, cu sediul în comuna Sărățeni, nr.75/B, jud.Mureș, colectează și prelucrează datele cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Utilizarea datelor personale se realizează în scopul prestării serviciilor publice de interes local privind: educația, protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publică, situații de urgență, protecția mediului, starea civilă, serviciile cominitare de utilitate publică (salubrizare, iluminat public), impozite și taxe locale, amenzi, muncă în folosul comunității, colectare debite, emitere autorizații de funcționare, resurse umane, fond funciar, contabilitate, darea în administrare a bunurilor proprietate publică a comunei Sărățeni, urbanism și amenajarea teritoriului, registrul electoral, registratură, relații cu publicul, secretariat, arhivă.

Legalitatea prelucrării, conf.art.6 din Regulamentul nr.679/2016

Prelucrarea este legală dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

-persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice

-prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

-prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului

-prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice

-prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul

Categorii de destinatari către care se pot divulga date cu caracter personal

-autoritățile statului

Drepturile pe care le aveți privind datele dumneavoastră personale conform Regulamuntului nr.679/27.04.2016:

-dreptul de acces al persoanei vizate

-dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte

-dreptul la ștergerea datelor

-dreptul la restricționarea prelucrării

-dreptul la portabilitatea datelor

-dreptul la opoziție

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.